BRM laser

From Digimaken wiki

Brm laser zb45 2.JPG

BRM Lasersnijder

(English text inbetween and below)

De BRM is een lasersnijder met een werkblad-bereik van 900x1250 mm. Deze machine is uitgerust met een 150 Watt laser.

Let op: deze machine is veel minder precies dan de Trotec lasersnijder. Zo is een uitgesneden cirkel op de BRM niet exact rond. Het scheelt een fractie en is op het oog nauwelijks zichtbaar, dus voor visueel resultaat goed bruikbaar. Maar voor exacte toepassingen is dit niet geschikt.

Voor graveren is deze lasersnijder minder geschikt dan de Trotec, aangezien deze hierin veel trager en wat minder precies is.

Bekijk ook het verschil tussen de Trotec en de BRM lasersnijders bij ZB45 Makerspace Amsterdam om zo de juiste machine voor jouw werk te kiezen.

BRM 90 125.jpg


The BRM is a laser cutter with a workspace of 900x1250 mm. This machine is equipped with a 150 Watt laser.

Note: this machine is less precise than the Trotec laser cutter. For example, a cut-out circle on the BRM is not exactly round. It is hardly visible on the eye, so it is useful for visual results. But for exact applications this is not suitable.

For engraving this laser cutter is less suitable than the Trotec laser cutter, because it is much slower and less precise.

Check out the difference between the Trotec and the BRM laser cutters at ZB45 Makerspace Amsterdam to choose the right machine for your work.
Uitleg bediening BRM Lasersnijder

Voorbereiding: 2D tekening maken

1. Maak je tekening of ontwerp in een 2D of 3D-teken programma. Bijvoorbeeld Adobe Illustrator, Inkscape, Fusion 360.

2. Teken een rechthoek om de tekening, waarvan je de maten weet. Hiermee kun je in RD Works checken of de afmetingen kloppen en zo nodig schalen.

3. Sla het bestand op of exporteer het bestand als een .dxf of .ai bestand.


Gereed maken om te lasersnijden

1. Open op de computer bij de laser het programma RD WorksV8 op het Bureaublad.

RLD.png

2. Klik op bestand, importeer, zoek je bestand en open dit.

3. Controleer of de afmeting jouw tekening kloppen, door alles te selecteren en bij de afmetingen linksboven de maten eventueel aan te passen.

Afmeting brm.png

4. Kies welke lijnen er gesneden of gegraveerd moeten worden. Klik de vormen aan, geef deze een bepaalde kleur. De volgorden kun je verslepen.

Stel dan in of er gesneden of gegraveerd moet worden. Om 'Cut' in 'Scan' of 'Dot' te veranderen, dubbelklik je op het woord. In de tabel kun je de instelling aanpassen.

Het vermogen en de snelheid pas je aan bij MinPower/MaxPower en Speed. De juiste waarden kies je aan de hand van de voorbeeldkaartjes.

Max. Power is 80% Maximum Speed voor scanning is 600

Setting power brm.png


5. Maak een foto van de instellingen voor jouw materiaal, voor het geval je dit vaker wil gebruiken.


Tips bij Problemen:

- Zet altijd een rechthoek (waarvan je de afmeting weet) rondom de vormen die je gaat lasersnijden. De maat van deze rechthoek kun je als nodig aanpassen in RD Works, om schalingsproblemen snel op te lossen.


Laseren: BRM Laser

1. Zet de laser aan door het sleuteltje om te zetten en de groene knop in te drukken. Zet de waterkoeling/compressor/laserbuis aan door de zwarte schakelaar om te zetten. Zet de afzuiging op de muur op ON.

Laser on.jpg

Afzuiging.jpg

2. Plaats het materiaal in de laser. Met de Focus-tool stel je de juiste hoogte in voor de laser.

Focus tool.jpg

3. Leg de Focus Tool op het materiaal onder de laser. Draai de bovenste ring los. Schuif de buis van de laserkop naar beneden tot het de Focus Tool raakt. Draai dan de bovenste ring weer vast.

Focus laser2.jpg

4. Plaats met de pijltjes toetsen de laserkop naar de linker bovenhoek vanaf waar je wil gaan snijden. Klik dan op Origin.

5. Klik vervolgens op de computer op Download. En geef je bestand een korte naam. Gebruik NIET de Start knop in het programma, dit zal de laser direct starten.

6. Als het downloaden naar de laser voltooid is kan met de knop Frame op de laser gekeken worden waarbinnen het ontwerp gesneden gaat worden. Als dit allemaal klopt kan de klep dichtgedaan worden en op Start gedrukt worden.


Tips bij Problemen

- Als je tussen door wil stoppen, klik dan op de machine op Start / Pause, daarna kun je weer verder gaan waar je was gebleven.

- Om een opdracht echt te stoppen, klik op de machine op Esc.
Instruction operate BRM Laser cutter

Preparation: Create 2D drawing

1. Create your drawing or design in a 2D or 3D drawing program. For example Adobe Illustrator, Inkscape, Fusion 360.

2. Draw a rectangle around your design, of which you know the dimensions. You can check your dimensions in RD Works and scale them if necessary.

3. Save or export the file as a .dxf from .ai file.

Ready to laser cut

1. Open on the laser computer RD WorksV8 program on the Desktop.

RLD.png

2. Click on file, import, search your file and open it. (if RD Works does not want to show the file look at the tips at the back)

3. Check whether the dimensions of your drawing are correct, by selecting everything and, if necessary, adjusting the dimensions in the top left corner of the screen.

Afmeting brm.png

4. Choose for yourself which lines are to be engraved. Click on the shapes, give them a certain color. You can drag the colors to different order.

Then you can select cut or scanning (engave). To change 'Cut' to 'Scan' or 'Dot', double-click the word. You can adjust the setting in the table.

You adjust power and speed with MinPower / MaxPower and Speed. The correct values you can choose from the example cards.

Max. Power is 80% Maximum Speed for scanning is 600

Setting power brm.png


5. Make a picture of the settings for your material, in case you want to use this again.


Tips for problems:

- Always place a rectangle (of which you know the size) around the shapes you will cut with the laser. You can adjust the size of this rectangle in RD Works if needed to quickly solve scale problems.


Laser: BRM Laser

1. To turn the laser on, turn the key and press the green button. Turn on the water cooling / compressor / laser tube with the black switch. Put the switch of the exhaust on the wall to ON.

Laser on.jpg

Afzuiging.jpg

2. Place the material in the laser. With the Focus Tool you set the correct height for the laser.

Focus tool.jpg

3. Place the Focus Tool on the material under the laser head. Loosen the upper ring. Slide the laser head tube down until it touches the Focus Tool. Then, fasten the top ring again.

Focus laser2.jpg

4. Use the arrow keys to place the laser head to the upper left corner from where you want to start cutting. Click on Origin.

5. Then click Download on the computer. And give it a job name. Do NOT use Start from the program, because it will start immidiately.

6. When the download to the laser has been completed, the button Frame on the laser can be used to examine where the design will be cut. If all of this is correct, the valve can be closed and press Start.


Tips for problems:

- If you want to stop in between, click Start / Pause on the machine, then you can continue where you left off. - To actually stop a lasercut job, click Esc on the machine.
Foto graveren met BRM

(English text below)

De BRM kan foto's (Bitmap) graveren na verschillende bewerkingen in de BRM-aansturingssoftware, én de BRM kan omlijnde of egaalgekleurde vector-vlakken graveren met een ingestelde waarde.

Hieronder een uitleg over de verschillende instellingen voor het lasergraveren van een foto met grijstinten.

The BRM can engrave photos (Bitmap) using various operations in the BRM control software, ánd the BRM can engrave contoured or evenly colored vectors with a set value.

Below an explanation of the different settings for laser engraving of a photo with shades of gray.


Graveer mogelijkheden BRM laser van ZB45 Makerspace Amsterdam


In onderstaande voorbeelden is een zwart/wit foto met grijstinten gebruikt van 990*990px van 70*70mm groot. Deze is geimporteerd in het aansturingsprogramma van de BRM. Hierin is deze met verschillende instellingen bewerkt, waarbij de 'output resolution' op 1000 staat. Bij het graveren zijn voor alle voorbeelden dezelfde instellingen gebruikt: power 30/30, speed: 600, scangap: 0.1. Het graveren duurde bij alle voorbeelden ongeveer 5.45 min.

In the examples below, a black and white photograph with shades of gray of 990*990px and a size of 70*70mm was used. This has been imported into the BRM software. There it has been edited with different settings, always with the output resolution at 1000. For engraving, the same settings were used for all examples: power 30/30, speed: 600, scan gap: 0.1. The engraving took about 5.45 minutes in all examples.Inkscape en Foto's graveren

De BRM laser opent alleen DXF- en Illustrator bestanden. Vanuit Inkscape moet je daarom de tekening opslaan als DXF. Daarin worden geen foto's opgeslagen, alleen vector lijnen en vector vlakken.
Scan Gap

Eerst een korte uitleg over Scan Gap. Dit is de afstand tussen de lijnen die de lasersnijder maakt bij het graveren. Meestal staat deze op 0,1mm. Je kan deze waarde echter ook aanpassen om een ander effect te krijgen of tijd te reduceren voor een gravure.

Dit gebruik je zowel bij het graveren van foto's als bij het graveren van vector-vlakken.

Open het menu door een dubbel-klik op het woord SCAN, dan opent een venster waarin de Scan mode op X-swing moet staan en je de Interval (mm) kan aanpassen. De Interval op 0,1mm geeft een aardige gravure.

Scan gap BRM.png

First a short explanation about Scan Gap. This is the distance between the lines that the laser cutter makes while engraving. Usually that value is 0.1mm. You can adjust this value to get a different effect or to reduce engraving time.

This is used for both engraving photos and engraving vector surfaces.

Open the menu by double-clicking on the word SCAN. A window opens in which the Scan mode should be set to X-swing and you can adjust the Interval (mm). The Interval at 0,1mm gives a nice engraving.


Scan gap brm.JPG


Voorbeeld van een gravure in een houten plaat van 550*450mm.

Dit is gegraveerd met de volgende instellingen:

Power: 55, Speed: 550, Scan gap: 0,2 mm, Tijd: 46 minuten


Biologievereniging.JPG
Independent out put - volgorde in graveren

Het kan sneller zijn om bij sommige graveeropdrachten de laser alle losse vlakken in het ontwerp afzonderlijk te graveren. Vooral als deze vlakken ver uitelkaar liggen scheelt dit tijd. Wel wordt de volgorde van kleuren aangehouden. Per kleur kun je instellingen aanpassen.

Open het menu door een dubbel-klik op het woord SCAN, dan opent een venster waarin de je de Independent output: AAN zet. Dan worden vlakken afzonderlijk van elkaar gegraveerd.


Als bijvoorbeeld tekst op 1 horizontale lijn staat, is het vaak sneller om deze in zijn geheel te graveren, i.p.v. letter voor letter. Wel wordt de volgorde van kleuren aangehouden.

Open het menu door een dubbel-klik op het woord SCAN, dan opent een venster waarin de je de Independent output: UIT zet. Dan wordt het ontwerp van boven naar beneden gegraveerd.


Indepoutput kl.png

For some engraving jobs it can be faster to engrave all the separate areas in the design separately. Especially when these areas are far apart, this saves time. However, the order of colors is maintained. You can adjust the settings per color.

Open the menu by a double-click on the word SCAN, then a window opens where you set the Independent output: ON. Then surfaces are engraved separately from each other.


For example, if text is on 1 horizontal line, it is often faster to engrave it in a whole, instead of letter by letter. However, the order of colors is maintained.

Open the menu by a double-click on the word SCAN, then a window opens where you set the Independent output: OFF. Then the design is engraved from top to bottom.Dot Graphic

De BRM aansturingssoftware maakt dan zelf van de grijstinten in foto een verdeling van hele kleine zwarte puntjes. Meer puntjes waar het donkerder moet zijn, en minder waar het lichter is.

Het effect is vrij grafisch en hard/scherp.


Selcteer de foto en ga in het menu Handle, naar Bitmap Handle.

Maak daar de volgende instellingen:

☑ Set output resolution: 1000

☑ Dither

◉ Dot Graphic

Gebruik Apply to view om een voorbeeld van het effect te zien.

Gebruik Apply to source om de instellingen naar de foto te sturen voor het graveren.


Graveer instellingen BRM - dither dot graphic


Dot graph effect


Select the image and go to the menu 'Handle' and to 'Bitmap Handle'.

Make the following settings:

Set output resolution: 1000

Dither

Dot Graphic

Use Apply to view to see a preview of the effect.

Use Apply to source to change the settings for the engraving.

The BRM control software then creates a disperse of very small black dots, related to the grayscale in the photo. More points where it must be darker, and less where it is lighter.

The effect is fairly graphic and hard/sharp.
Net Graphic

Het effect bij Net Graphic is goed zichtbaar bij een laag ingestelde waarde, bijvoorbeeld 25 (Foto hieronder).


Selcteer de foto en ga in het menu Handle, naar Bitmap Handle.

Maak daar de volgende instellingen:

☑ Set output resolution: 1000

☑ Dither

◉ Net Graphic

    Frequency (lines/inch): 25

Gebruik Apply to view om een voorbeeld van het effect te zien

Gebruik Apply to source om de instellingen naar de foto te sturen voor het graveren.


Graveer instellingen BRM - dither netgraphic 25

Net graphic 25.JPG


Als je de ingestelde waarde verhoogd, dan wordt het net-patroon fijner en de afbeelding scherper. Het voorbeeld hieronder heeft een waarde van 40.


◉ Net Graphic

    Frequency (lines/inch): 40

Graveer instellingen BRM - dither netgraphic 40

Net graphic 40.JPG


With a low value of Net Graphic settings, you will clearly see the effect. For example a setting of 25 (top photo).


Select the photo and go in the menu Handle to Bitmap Handle.

Make the following settings:

Set output resolution: 1000

Dither

Net Graphic

     Frequency (lines / inch): 25


Use Apply to view to see an example of the effect

Use Apply to source to send the settings to the photo for engraving.


Increasing the set value will make the net-pattern finer and the image sharper. The example above has a value of 40.


Net Graphic

     Frequency (lines / inch): 40
Black and white

Met de instelling Black and White zet het programma de foto om naar zwart/wit, waarbij de grenswaarde tussen licht/donker in de foto gebruikt wordt. Deze grenswaarde kun je aanpassen met de sliders bij Brightness en Contrast. Dit werkt echter niet handig in dit programma en het resultaat hiervan is moeilijk zichtbaar na de Apply to View functie.


Als je dit effect in een foto wil, maar met een andere grenswaarde, kun je beter eerst de foto bewerken in een fotobewerkprogramma.


Selcteer de foto en ga in het menu Handle, naar Bitmap Handle.

Maak daar de volgende instellingen:

☑ Set output resolution: 1000

☑ Dither

◉ Black and White

Pas eventueel de sliders aan bij Brightness en Contrast.

Gebruik Apply to view om een voorbeeld van het effect te zien

Gebruik Apply to source om de instellingen naar de foto te sturen voor het graveren.

Graveer instellingen BRM - dither black

Black white.JPG


With the setting Black and White the program converts the photo to black and white, using the threshold between light/dark in the photo. You can adjust this threshold with the sliders at Brightness and Contrast. This does not work very well in this program, and the result is difficult to see after the Apply to View function.


If you want this effect in a photo, but with a different value, it is better to first edit the photo in a photo editing program.


Select the photo and in the Handle menu go to Bitmap Handle.

Make the following settings:

Set output resolution: 1000

Dither

Black and White


Use Apply to view to see an example of the effect

Use Apply to source to send the settings to the photo for engraving.Grayscale

De functie Grayscale werkt niet in dit aansturingsprogramma van de BRM. Het effect hierbij is hetzelfde als bij Black and White.


Graveer instellingen BRM - dither gray scale

The Grayscale function does not work in this BRM software. The effect is the same as with the Black and White function.
Graveer instellingen BRM van ZB45 Makerspace Amsterdam