Lasersnijden

From Digimaken wiki

Revision as of 22:08, 9 September 2020 by Lies (talk | contribs) (Created page with "==Hoe werkt een lasersnijder?== Een lasersnijder brandt met de laserstraal door vele soorten materialen heen. Het werkt eigenlijk als een vergrootglas en een zonnestraal: a...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Hoe werkt een lasersnijder?

Een lasersnijder brandt met de laserstraal door vele soorten materialen heen.

Het werkt eigenlijk als een vergrootglas en een zonnestraal: als je die bundelt op een oppervlak krijg je een brandpunt.

In het aansturingsprogramma van de lasersnijmachine kan het vermogen van de laser en de snelheid waarmee de laserkop beweegt worden ingesteld. Zo kan voor elk geschikt materiaal en de gewenste toepassing een juiste waarde worden in gesteld.

Doordat de laser zo scherp gefocust is, is het weggebrande materiaal, het snijverlies, minimaal. De hoeveelheid snijverlies verschilt echter per materiaalsoort en dikte van het materiaal.

Bij het ontwerpen kun je rekening houden met de mogelijkheden van de lasersnijmachine. Een lasersnijder kan vector-lijnen snijden en vlakken graveren. Zo kun je vormen uitsnijden of markeren in het materiaal.

Let op: breng altijd wat extra materiaal mee om testjes te maken voor de juiste instellingen voor dat materiaal en om de juiste instellingen voor het juiste effect te vinden.


Laser ontwerp.png

How does a laser cutter work?

A laser cutter burns with the laser beam through many types of materials.

It actually works as a magnifying glass and a sunbeam: if you bundle it on a surface you get a focal point.

In the software of the laser cutting machine, the power of the laser and the speed at which the laser head moves can be adjusted. For example, a correct value can be set for every suitable material and the desired result.

Because the laser is so sharply focused, the burned-out material, the cut width (curf), is minimal. However, the amount of the cut width differs per type of material and thickness of the material.

When designing you can take into account the possibilities of the laser cutting machine. A laser cutter can cut vector lines and engrave planes. This allows you to cut out shapes or mark them into the surface of the material.

Note: always bring some extra material to make tests for the correct settings for that material and to find the right settings for the specific effect.


Laser graveren

De laser scant de tekening op vlakken die in het oppervlak van het materiaal gebrand moeten worden.

Bij deze vorm van graveren volgt de laser niet de vorm van de tekening (zoals bij vectoren), maar beweegt hij in hoge snelheid van links naar rechts over het materiaal.

Hiermee kunnen bitmaps (foto's) en vector-tekeningen in het materiaal gegraveerd worden.

Een vlak in de tekening kan in het oppervlak van het materiaal gegraveerd worden. De machine scant dan eigenlijk de vlakken in de tekening en maakt dan gebruik van zwart en grijstinten of kleuren.

Oog1 index.png

Laser engraving

The laser scans the drawing on surfaces that need to be engraved into the surface of the material.

With this form of engraving, the laser does not follow the shape of the drawing (as with vectors), but moves at high speed from left to right over the material.

This allows engraving photos (bitmaps) and vector drawings in the material.

A plane in the drawing can be engraved into the surface of the material. The machine then actually scans the surfaces in the drawing and then uses black and shades of gray of color.


Lasersnijden

De laser volgt de vectorlijn van een bepaalde kleur, waarbij het vermogen zo is ingesteld dat de laser door het materiaal heen de vorm uitsnijdt.

Hiervoor kunnen verschillende lijnkleuren gebruikt worden om in de juiste volgorde door het materiaal te snijden (1. RGB rood: R255,G0,B0, 2. RGB blauw: R0,G0,B255 3. zeegroen: R51, G102, B153)

De snijlijnen moeten altijd 0.1mm dik zijn. Dikkere of dunnere lijnen worden door de (Trotec) software niet als snijlijn herkend.

Let op: een lijn moet een 'stroke' zijn van 0.1mm en geen 'fill'. Als je die naar de laser stuurt, snijdt de laser elke lijn twee keer, want aan beide zijden van de 'fill' zit een 'stroke'!

Lasersnijden.JPG

Laser cutting

The laser follows the vector line of a specific color, the power is set so that the laser cuts through the material.

Different line colors can be used to cut the material in the correct order (1. RGB red: R255, G0, B0, 2. RGB blue: R0, G0, B255 3. sea green: R51, G102, B153)

The cut lines must always be 0.1mm thick. Thicker or thinner lines are not recognized by the (Trotec) software as a cutting line.

Note: a line must be a 'stroke' of 0.1mm and not a 'fill'. If you send this to the laser, the laser cuts each line twice, because there is a 'stroke' on both sides of the 'fill'!


Lasermarkeren

De laser volgt, net als bij het snijden, een vectorlijn van een andere kleur, waarbij het vermogen van de laser lager is ingesteld.

Hierdoor snijdt de laser nu niet door het materiaal heen, maar snijdt het de vorm in het oppervlak van het materiaal.

Ook markeerlijnen moeten net als snijlijnen 0.1mm dik zijn en hebben de 1e kleur, vóór de kleur van de snijlijn. (1. RGB rood: R255,G0,B0, 2. RGB blauw: R0,G0,B255 3. zeegroen: R51, G102, B153)

Let op: een lijn moet een 'stroke' zijn van 0.1mm en geen 'fill'. Als je die naar de laser stuurt, snijdt de laser elke lijn twee keer, want aan beide zijden van de 'fill' zit een 'stroke'!

Markeren.png

Laser marking

The laser follows, as with cutting, a vector line but of a different color, where the power of the laser is set lower.

As a result, the laser now does not cut through the material, but cuts the shape in the surface of the material.

Also marking lines have to be 0.1mm thick like cut lines and have the first color, before the color of the cut line. (1. RGB red: R255, G0, B0, 2. RGB blue: R0, G0, B255 3. sea green: R51, G102, B153)

Note: a line must be a 'stroke' of 0.1mm and no 'fill'. If you send it to the laser, the laser cuts each line twice, because there is a 'stroke' on both sides of the 'fill'!


Snijverlies

Door het wegbranden van het materiaal ontstaat snijverlies. Dit per materiaal verschillend en is afhankelijk van het gebruikte laservermogen en de focus.

Voor hout en acrylaat van 3 t/m 5 mm houden wij ongeveer 0.15mm snijverlies aan bij de Trotec en 0.4mm snijverlies bij de BRM. De laser snijdt altijd over het midden van de lijn.

Let op: het snijverlies is afhankelijk van het materiaal en de dikte van het materiaal. Om iets 'snap-fit' passend te maken, raden wij aan eerst een test te maken met het desbetreffende materiaal.

In het FabLab in Groningen hebben ze een heel mooi instrument gemaakt om dit te meten, ''de halve lasersnedebreedte meter'', een soort schuifmaat. Deze schuifmaat snijd je uit het te gebruiken materiaal van een bepaalde dikte en leest af wat bij deze specifieke toepassing het snijverlies is.

Tangram witmdf.jpg

Cut width

By laser cutting you burn away material, this causes a cut width (curf). This differs per material and dependents on the laser power and focus.

For wood and acrylate from 3 to 5 mm we keep approximately 0.15 mm cutting loss at the Trotec and 0.4 mm cutting loss at the BRM. The laser always cuts over the middle of the line.

Note: the cut width depends on the material and the thickness of the material. In order to make something 'snap-fit' suitable, we recommend to first make a test with the material in question.

In the FabLab Groningen they have made a very nice instrument to measure this, 'half the laser width meter '', a kind of caliper. You can cut this caliper from the material to be used of a certain thickness and read what is the cut width in this specific material.